Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ WWW.SIEL-LINE.BG  ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ по смисъла на закона за електронна търговия

 

С всяка поръчка, потребителят автоматично приема общите условия на WWW.SIEL-LINE.BG

 

Крайната цена на стоките или услугите са с включени всички данъци и такси;
Условията за плащане са само с наложен платеж, доставката се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес, изпълнението (след поръчка артикулът се изработва индивидуално за клиента), онлайн магазин „Siel-line“ доставя Вашите поръчки в срок до 7 работни дни след датата на входиране на поръчката, освен в случаите, в които артикулът е с дефект или има други обстоятелства, които не позволяват изпълнението на стандартните договорни условия;
Покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите се извършва между фирма „Сиел-ЛАЙН“ ЕООД с ЕИК: 204375899, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, на сайта на доставчика WWW.SIEL-LINE.BG
Чл. 3. (1) от ЗЗЕТ/24.12.2006 Доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество), от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ (Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея), във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин WWW.SIEL-LINE.BG

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите „Общи условия“ да закупува предлаганите в електронен магазин WWW.SIEL-LINE.BG  стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайт: WWW.SIEL-LINE.BG  със следната информация:

описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
продажната цена, като куриерските разходи не са включени в цената на стоките, освен изрично упоменаване;
информация за начините на плащане (доставката се извършва САМО с наложен платеж), доставка и изпълнение на договора;
правото на Потребителя, условията и начина да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;  минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в WWW.SIEL-LINE.BG  стоки, Потребителят не трябва да попълва лични данни. Той следва само да посочи адрес за получаване на поръчката и актуален телефон. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели.

Чл.4. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез WWW.SIEL-LINE.BG

Чл.5. При извършена заявка електронният магазин WWW.SIEL-LINE.BG  уведомява Потребителя за приемането й на посочения от него e-mail адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока (при приета поръчка след 16 ч., които не са по индивидуални поръчки остават за следващия ден. Поръчки от неработните дни (събота и неделя) и по време на официално обявените празници се обработват в първия работен ден. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между осъществилите контакт Представител на електронен магазин WWW.SIEL-LINE.BG  и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.6. Всички цени са в български левове за един брой. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка. Разходите за доставка не са фиксирани. Цените включват всички данъци и такси.

Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги, свързани с нейната доставка.

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин WWW.SIEL-LINE.BG
  и Потребителя.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. Доставчикът се задължава:

да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;
да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл.11. Доставчикът има право:

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове;
да изпраща до Потребителя съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
Чл.12. Доставчикът:

полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
не променя детайли, които системата автоматично генерира и не могат да бъдат премахнати без намесата на създателите на платформата (автоматични начини на плащане и доставка), които създателите на онлайн платформата вграждат при обновяване на версията автоматично.
Чл.13. Потребителят се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
да плати цената на заявената от него стока;
да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
да получи стоката;
Чл.14. Потребителят има право на:

достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е увеличено от 7 на 14 дни. В този смисъл, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на:
1) допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и;

2) разходите за връщане на стоките.

За упражняването на правото на отказ от договора, търговецът предоставя на потребителите и стандартен формуляр по образец, предвиден в закона. След получаване на отказа от договора, търговецът трябва да потвърди получаването му на потребителя.
Установен е и 14-дневен срок, в който търговецът е задължен да възстанови сумите, платени от потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които могат да бъдат прехвърлени на потребителя са тези за обратната доставка на стоката до търговеца. Връщането на парична сума става по същия ред, по който потребителят е заплатил артикула – т.е. потребителят изпраща за своя сметка артикулът на продавача с наложен платеж. Продавача получава стоката и заплаща сумата директно на куриера. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на потребителят съгласно условията на куриерска фирма по доставките (обикновено на следващия ден).
Чл.15. Потребителят се задължава:

да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия WWW.SIEL-LINE.BG и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
да не използва сайта с цел кражба на авторско право;
да не извършва проверка или наблюдение без изрично предварително писмено съобщение до адреса по регистрация на фирмите съдържатели на WWW.SIEL-LINE.BG с писмено обяснение за предприемане или влизане на сила на предстоящи действия
При неспазване на задълженията Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.16. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

преустановяване на дейността от Доставчика;
прекратяване поддържането на магазина;
с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
Чл.17. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. WWW.SIEL-LINE.BG  е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
„Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
„Потребител“ е потребител по смисъла на чл.13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
„Електронна поща“ е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките.

При отказ на поръчка, потребителя се задължава веднага да уведоми онлайн отдела на дежурните телефони за желанието си и да изпрати чрез e-mail стандартна декларация за отказ със следната информация:

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от siel-line.bg работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай siel-line.bg обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на siel-line.bg по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

siel-line.bg съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и за период от 2 (две) години след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава siel-line.bg да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  

При обработването на данните ви siel-line.bg се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на siel-line.bg за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!